گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/05/05
سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 20:51 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/05/05 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):
لژیون:آقای حسین ایوبی  , لژیون:  آقای بهزاد زادافشار ,   لژیون: آقای مهدی پوستی ,  لژیون: آقای امید معتمدی  , لژیون:  آقای محمد داودی

 با دستور جلسه : "کار , تحصیل  , قدرتبقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/29
چهارشنبه 30 تیر 1395 ساعت 07:36 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/29 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای بهزاد زادافشار ,   لژیون: آقای مهدی پوستی    ,  لژیون: آقای امید معتمدی  , لژیون:  آقای محمد داودی  ,    لژیون:آقای حسین ایوبی ,      

 با دستور جلسه : "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من "


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/22
سه شنبه 22 تیر 1395 ساعت 21:10 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/22 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای مهدی پوستی    ,  لژیون: آقای امید معتمدی  , لژیون:  آقای محمد داودی  ,    لژیون:آقای حسین ایوبی ,   لژیون:  آقای بهزاد زادافشار
  

 با دستور جلسه : "حرمت کنگره 60 چرا رابطه کاری،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است؟"بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/15
چهارشنبه 16 تیر 1395 ساعت 10:40 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/15 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):   لژیون: آقای امید معتمدی  , لژیون:  آقای محمد داودی  ,    لژیون:آقای حسین ایوبی ,  لژیون: آقای مهدی پوستی     

 با دستور جلسه : "شیشه و تخریب های ان"


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/08
سه شنبه 8 تیر 1395 ساعت 23:38 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/08 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون:  آقای محمد داودی  ,    لژیون:آقای حسین ایوبی ,  لژیون: آقای مهدی پوستی  ,    لژیون: آقای امید معتمدی  ,
با دستور جلسه : "ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن )"


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/01
چهارشنبه 2 تیر 1395 ساعت 09:28 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/04/01( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون:آقای حسین ایوبی ,  لژیون: آقای مهدی پوستی  ,    لژیون:  آقای محمد داودی  ,   لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  
با دستور جلسه : "وادی دهم و تاثیر ان روی من"

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/25
سه شنبه 25 خرداد 1395 ساعت 21:25 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/25 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای مهدی پوستی  ,    لژیون:  آقای محمد داودی  ,   لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار   ,  لژیون:آقای حسین ایوبی      

با دستور جلسه : " سیگار"

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/18
چهارشنبه 19 خرداد 1395 ساعت 06:51 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/18 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای محمد داودی  ,   لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار   ,  لژیون:آقای حسین ایوبی  , لژیون: آقای مهدی پوستی   

با دستور جلسه : " الهام از رمضان "


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/11
چهارشنبه 12 خرداد 1395 ساعت 07:23 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/11 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای امید معتمدی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار   ,  لژیون: آقای مهدی پوستی   ,  لژیون:  آقای محمد داودی   

با دستور جلسه : " در استحکام پایه های علمی و مالی کنگره من چه کرده ام  ؟ "


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/04
سه شنبه 4 خرداد 1395 ساعت 22:21 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/03/04 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای بهزاد زادافشار  لژیون:آقای حسین ایوبی  ,  لژیون: آقای مهدی پوستی   ,  لژیون:  آقای محمد داودی   

با دستور جلسه : " که چی؟ "


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/27
سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 ساعت 00:21 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/27 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای حسین ایوبی  ,  لژیون: آقای مهدی پوستی   ,  لژیون:  آقای محمد داودی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  لژیون:آقای امید معتمدی
با دستور جلسه : وادی نهم و تاثیر ان روی من


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/20
سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 ساعت 06:19 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/20 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای مهدی پوستی   ,  لژیون:  آقای محمد داودی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  لژیون:آقای حسین ایوبی  
با دستور جلسه : کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر ان


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/13
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 22:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/13  ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای محمد داودی  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  لژیون:آقای حسین ایوبی  لژیون : آقای امید معتمدی لژیون: آقای مهدی پوستی    
با دستور جلسه : هفته راهنما
 

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره60،

گزارش تصویری ازلژیونهای ویلیام وایت مورخ95/2/6
سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 22:07 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/02/06 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای حسین ایوبی  لژیون : آقای امید معتمدی لژیون: آقای مهدی پوستی  لژیون:  آقای محمد داودی  لژیون: آقای مجید اعتباریان 
با دستور جلسه : جآداب معاشرت؛ادب و بی ادبی؛ تعادل و بی تعادلی


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/01/30
سه شنبه 31 فروردین 1395 ساعت 08:10 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/01/30 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای بهزاد زادافشار لژیون : آقای حسین ایوبی لژیون: آقای مهدی پوستی  لژیون:  آقای محمد داودی  لژیون: آقای امید معتمدی   
با دستور جلسه : جهان بینی 1 و2


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/01/23( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST)
دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت 21:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 95/01/23( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):لژیون : آقای حسین ایوبی لژیون:  آقای محمد داودی لژیون:آقای بهزاد زادافشار لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون: آقای مجید اعتباریان  لژیون: آقای مهدی پوستی 
                                    بادستور جلسه: وادی هشتم و تاثیر آن روی من


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 94/12/24 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای مهدی پوستی  , لژیون : آقای حسین ایوبی ,   لژیون:  آقای محمد داودی ,    لژیون:آقای بهزاد زادافشار  

                                    بادستور جلسه: اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 94/12/17 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون:آقای مجید اعتباریان , لژیون:  آقای محمد داودی لژیون : آقای حسین ایوبی  ,   لژیون: آقای مهدی پوستی ,   لژیون: آقای  امید معتمدی ,  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  

                                    بادستور جلسه:  با دستور جلسه: لژیون و تشکیل آن در داخل و خارج از کنگره


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 94/12/10( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای محمد داودی لژیون : آقای حسین ایوبی  , لژیون:آقای مجید اعتباریان   لژیون: آقای مهدی پوستی ,   لژیون: آقای  امید معتمدی ,  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  

                                    بادستور جلسه:  با دستور جلسه:جهان بینی،فرق نگاه مسافر و معتاد


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره60،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت دوشنبه 94/12/03(درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای حسین ایوبی   لژیون:آقای مجید اعتباریان   لژیون: آقای مهدی پوستی , لژیون :آقای محمد داودی   لژیون: آقای  امید معتمدی ,  لژیون:آقای بهزاد زادافشار  

                                    بادستور جلسه:  وادی دوازدهم واجرای آن(درختکاری)


بقیه تصاویر در ادامه مطلب............
ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو