گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت؛ سه شنبه 95/10/28
سه شنبه 28 دی 1395 ساعت 10:54 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

روز سه شنبه 95/10/28 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه عمل سالم و عمل به ظاهر نیک در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید


لژیون آقای محمد حسین آرندیانادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت؛ سه شنبه 95/10/21
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 13:06 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/10/21 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید

لژیون آقای مهدی پوستی


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: وادی؛پنجم، کنگره؛60،

لژیون های درمان سیگار؛ سه شنبه 95/10/14
چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 10:27 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز سه شنبه 95/10/14 رأس ساعت 15:45 لژیون های ویلیام وایت (درمان وابستگی به سیگار با متد (DST با دستور جلسه نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من در نمایندگی شیخ بهایی برگزار گردید


لژیون: آقای
حسین ایوبی


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیون ویلیام وایت؛ سه شنبه 95/10/07
چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 09:06 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه95/10/7 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای مهدی پوستی  لژیون: آقای امید معتمدی لژیون: آقای بهزاد زادافشار ، لژیون: آقای حسین ایوبی و لژیون آقای محمدحسین آرندیان با دستور جلسه : "کمک کنگره به من وخدمت من به کنگرهادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت مورخ 95/9/30
چهارشنبه 1 دی 1395 ساعت 11:35 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/30 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای امیدمعتمدی  لژیون: آقای بهزاد زادافشار لژیون: آقای حسین ایوبی ، لژیون:آقای محمدحسین آرندیان ولژیون آقای مهدی پوستی با دستور جلسه : " جشن همسفر  
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت مورخ95/9/23
سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 23:48 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/16

درمان وابستگی به سیگار با متدDST  )


لژیون: آقای بهزاد زادافشار، لژیون: آقای مهدی پوستی، لژیونآقای حسین ایوبی،

لژیون: آقای محمدحسین آرندیان و لژیون آقای امیدمعتمدی 

 با دستور جلسه: "وادی چهارم و تاثیر آن روی من "

 
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/16
سه شنبه 16 آذر 1395 ساعت 22:57 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )


به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/16 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای مهدی پوستی ,  لژیون: آقای بهزاد زادافشار لژیون: آقای حسین ایوبی ، لژیون:آقای محمدحسین آرندیان ولژیون آقای امیدمعتمدی 
 با دستور جلسه : " چگونه شکرگزاری کنیم؟؟؟(OT)  


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: شکرگذاری، OT،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/09 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای بهزادزادافشار, لژیون:آقای امید معتمدی لژیون:آقای محمد حسین ارندیان  لژیون: آقای حسین ایوبی و لژیون:آقای مهدی پوستی

با دستور جلسه : "رابطه یادگیری با معركه گیری(نق زدن،حاشیه) "


بقیه تصاویر در ادامه مطلب....

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری لژیونهای ویلیام وایت روزسه شنبه95/9/2
چهارشنبه 3 آذر 1395 ساعت 08:15 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/09/02 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای امید معتمدی ,  لژیون: آقای حسین ایوبی لژیون: آقای بهزادزادافشار و لژیون:آقای مهدی پوستی 
 با دستور جلسه : " برای چه ورزش می کنم ؟جهان بینی ورزش  "ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

برچسب‌ها: جهان بینی؛ورزش،

گزارش تصویری لژیونهای ویلیام وایت روزسه شنبه95/8/25
چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 09:46 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/08/25 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای حسین ایوبی ,  لژیون: آقای امیدمعتمدی لژیون: آقای مهدی پوستی 
 با دستور جلسه : " وادی سوم وتاثیرآن روی من  "


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/08/18
سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 23:30 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/08/18( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:آقای بهزاد زادافشار ,  لژیون: آقای امیدمعتمدی لژیون: آقای مهدی پوستی ولژیون:آقای حسین ایوبی  
 با دستور جلسه : " تجربه من ازروشهای ترک اعتیاد وروش درمانDST وبهترین راه  ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت مورخ 4/7/95
چهارشنبه 5 آبان 1395 ساعت 12:02 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/08/04( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای حسین امید معتمدی , لژیون آقای محمد داودی ، لژیون: آقای حسین ایوبی  لژیون: آقای مهدی پوستی  
 با دستور جلسه : " وادی دوم و تاثیر آن روی من بقیه تصاویر در ادامه مظلب ..........
ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/07/27
سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 21:40 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/07/27( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای حسین ایوبی , لژیون آقای محمد داودی ، لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون: آقای مهدی پوستی  
 با دستور جلسه : صبر , استقامت آرامش  "  


بقیه تصاویر در ادامه مطلب ..............

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری از لژیون ویلیام وایت مورخ95/7/13
چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت 23:41 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/07/13( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون آقای امید معتمدی ، لژیون: آقای مهدی پوستی  لژیون: آقای حسین ایوبی , لژیون:  آقای محمد داوودی 
 با دستور جلسه : لژیون مالی  "بقیه تصاویر در ادامه مطلب ..............

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش تصویری لژیونهای ویلیام وایت مورخ95/7/6
چهارشنبه 7 مهر 1395 ساعت 07:45 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/06/30( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون آقای محمد داودی ، لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون: آقای مهدی پوستی , لژیون:  آقای حسین ایوبی 
 با دستور جلسه : " وادی اول و تاثیر آن روی  من صورت 


تصاویر در ادامه مطلب ..............

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/06/30
چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 07:44 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/06/30 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون آقای حسین ایوبی ، لژیون: آقای امید معتمدی  لژیون: آقای مهدی پوستی , لژیون:  آقای محمد داودی 
 با دستور جلسه : صورت مسئله اعتیاد "  

بقیه تصاویر در ادامه مطلب.....

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

گزارش تصویری مورخ95/6/23لژیون ویلیام وایت
چهارشنبه 24 شهریور 1395 ساعت 10:32 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/06/23 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای امید معتمدی ,  لژیون: آقای مهدی پوستی , لژیون:  آقای محمد داودی ،لژیون آقای حسین ایوبی
 با دستور جلسه : " وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/06/02 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای مهدی پوستی  ,  لژیون: آقای امید معتمدی , لژیون:  آقای محمد داودی 
 با دستور جلسه : قضاوت و جهالت "  


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/05/26
پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 08:52 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/05/26 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST):  لژیون: آقای امید معتمدی , لژیون:  آقای محمد داودی لژیون:آقای حسین ایوبی  , لژیون:  آقای بهزاد زادافشار ,   لژیون: آقای مهدی پوستی 
 با دستور جلسه : "وادی سیزدهم و تاثیر ان روی من "  


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......


ادامه مطلب
مرتبط با: گزارش لژیون ویلیام وایت(درمان سیگار)،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

به نام قدرت مطلق الله

گزارش تصویری لژیون های ویلیام وایت سه شنبه 95/05/19 ( درمان وابستگی به سیگاربا متد DST): لژیون:  آقای محمد داودی لژیون:آقای حسین ایوبی  , لژیون:  آقای بهزاد زادافشار ,   لژیون: آقای مهدی پوستی ,  لژیون: آقای امید معتمدی 

 با دستور جلسه : "عدالت ,   ایا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟"  


بقیه تصاویر در ادامه مطلب.......

ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو