رهایی های چهارشنبه 94/0618
پنجشنبه 19 شهریور 1394 ساعت 12:29 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 94

روز چهارشنبه 1394/06/18 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 10 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای بنیان کنگره 60 آقای مهندس دژاکام بودیم.

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

بقیه گزارش در ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی های روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 94
جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 16:48 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 94

روز چهارشنبه 11 شهریور ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوست عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 4 شهریور ماه 94
جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 16:00 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 4 شهریور ماه 94

روز چهارشنبه 4 شهریور ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوست عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 28 امرداد ماه 94
جمعه 13 شهریور 1394 ساعت 15:49 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 28 امرداد ماه 94

روز چهارشنبه 28 امرداد ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 6 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 21 امرداد ماه 94
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 17:57 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 21 امرداد ماه 94

روز چهارشنبه 21 امرداد ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 14 مرداد ماه 94
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 17:39 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 14 امرداد ماه 94

روز چهارشنبه 14 امرداد ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 7 امرداد ماه 94
چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 12:33 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 7 امرداد ماه 94

روز چهارشنبه 7 امرداد ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 31 تیر ماه 94
سه شنبه 10 شهریور 1394 ساعت 20:18 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 31 تیر ماه 94

روز چهارشنبه 31 تیر ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنما و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


رهایی های روز چهارشنبه 24 تیر ماه 94
سه شنبه 10 شهریور 1394 ساعت 20:06 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 24 تیر ماه 94

روز چهارشنبه 24 تیر ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوست عزیز را به راهنما و همسفرو خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 10 تیر ماه 94
سه شنبه 10 شهریور 1394 ساعت 11:54 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 10 تیر ماه 94

روز چهارشنبه 10 تیر ماه 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی های روز چهارشنبه 3 تیر ماه 94
یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 19:28 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 3 تیر ماه 94

روز چهارشنبه 3 تیر ماه 94، شاهد رهایی 15 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم. 

از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم.

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی چهارشنبه مورخه 94/03/20
یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 12:30 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

بنام قدرت مطلق الله

رهایی های روز چهارشنبه 94/03/20

روز چهارشنبه 20 خرداد 94 ، شاهد رهایی 6 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف مسئولین و اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به راهنمایان و خانواده محترمشان تبریك و عرض مینماییم .

بقیه در ادامه مطلب......
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی های روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 94
یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 12:10 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 94

روز چهارشنبه 13 خرداد ماه 94، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم. 

از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم

بقیه در ادامه مطلب.......
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی های روز چهارشنبه 6 خرداد ماه 94
شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 12:59 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 6 خرداد ماه 94

روز چهارشنبه خرداد ماه 94، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم

از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم

ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی چهارشنبه 94/02/30
شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 12:50 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 94

روز چهارشنبه 30 اردیبهشت 94 ، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم.


از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و خانواده محترمشان تبریك و عرض مینماییم .


ادامه مطلب
مرتبط با: رها یافتگان،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

رهایی های روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 94
شنبه 7 شهریور 1394 ساعت 12:42 | نویسنده این مطلب : مدیر وبلاگ علی جمالی | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 94

روز چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60  شعبه شیخ بهایی از بند مصرف مواد مخدر به دست توانای آقای مهندس دژاکام بودیم


از طرف اعضای كنگره 60 اصفهان شعبه شیخ بهایی، رهایی این دوستان عزیز را به کمک راهنمایان و همسفران و خانواده محترمشان تبریك و تهنیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال، پیروزی روزافزونشان را خواستاریم.


بقیه تصاویر در ادامه مطلب
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic