آزمون داخلی مسافران و همسفران مورخ 96/11/05
پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت 22:24 | نویسنده این مطلب : مسافر مصطفی | ( نظرات )

به نام یگانه خالق هستی بخش

  آزمون داخلی مسافران و همسفران مورخ 96/11/05

منابع امتحان: وادی چهارم ، پنجم و ششم 

سی دی غذای ما دوای ما دوای ما غذای ما ، خلق ، معنویت

گزارش مصور و سوالات و پاسخ ها  در ادامه مطلب .....

کنگره 60 نمایندگی شیخ بهایی اصفهان
آزمون شماره 2       وادی 4- 5 - 6 ؛ سی دی های معنویت؛ خلق؛ غذای ما دوای ما        بهمن ماه 1396

1- دعا و راز و نیاز چه موقعی مؤثر واقع می شود؟

وقتی در مسیر ارزشها و یا صراط مستقیم حرکت کنیم و از فرامین خداوند یروی کنیم و بار مسئولیت زندگی خودمان را بپیریم و از تلاش و کوشش فروگذار نکنیم.
2- هدف قدرت مطلق از فرستادن انسان به پایین ترین نقطه خلقت (زمین) چیست؟

بایستی انسان با داشتن اختیار و پذیرش مسئولیت حیات خودش، خودش را به بالاترین نقطه تکامل یا فرمان عقل همراه با صلح و آرامش برساند.

3- اگر بخواهیم کار منطقی و معقول انجام دهیم؛ کدام یک از اجزاء صور پنهان، ما را از انجام آن، منع و کدام تشویق می کند؟

الف) نفس اماره -  عقل●     ب) عقل - نفس  اماره □     ج) حس -  عقل  □        د) حس - نفس لوامه □

4- کدام گزینه صحیح و کدام غلط است؟
الف) موقعی که موجود، خواسته هایش به مرحله میانی نفس رسید وارد مرحله حیوانی می شود.  .....غ.......
ب) مرحله ای که انسان می تواند جایگاهی بالاتر از فرشته داشته باشد نفس مطمئنه است.        .....ص......
ج) خروج از نفس امرکننده و ورود به نفس لوامه یک تنزل و سقوط است.                                   .......غ.....

5- برای اصلاح خود، همواره باید سه اصل را مدنظر قرار دهیم؛ آن سه اصل چیست؟
 پندار سالم – گفتار سالم – کردار سالم

6- جاهای خالی را پر کنید.

الف) عقل در تکامل مانند  ........ماشین..........  تابع خود است.
ب) استفاده بهینه از امکانات یعنی   .........قناعت..... .
ج)  .......جهان ذهنی......... مقدمه عملِ تمرین برای چگونه زیستن در جهان خاکی می باشد.
د) مغز، جایگاه یا وسیله یا مترجمی است برای .....عقل..

7- پشت سرگذاشتن یا تحمل زمان همراه با تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف ............ است.

الف) برنامه ریزی □                 ب) اراده □                      ج) قناعت □                             د) صبر ●

8- قسمت اصلی و اساسی و یا اصل و یا خود موجود .............. است.

الف) عقل □                      ب) جسم □                 ج) نفس ●                         د) حس □

9- هسته انسان شامل دو بخش است؛ توضیح دهید؟

1-هسته جسم (صورآشکار) که قابل رؤیت است مثل دست، پا، قلب و ......
2-هسته خارج از جسم (صور پنهان) که از جسم خاکی بیرون می آید و به مکانهای تعیین شده سفر می کند.

10- جاهای خالی را پر کنید.

الف) برای تبدیل انسانی بی تعادل و بهم ریخته، به انسانی باتعادل و موجه، فقط یک راه وجود دارد 
و  آنهم.....تزکیه......  و  ......پالایش..... انسان است.
ب) مرحله ای که انسان در هر شرایطی، به هدایت و حمایت خداوند نظر دارد، مرحله..توکل یا وکیل.. است.
ج) به کمک ..عقل.. خواهیم توانست به مجهولات بعد جسمی خود و به هسته خارج از جسم پی ببریم.

11- تفاوت مرحله رضا و تسلیم چیست؟

در مقام رضا هرچه قدرت مطلق مقرر فرماید، اگر موافق خواسته های ما باشد، اکثراً راضی و خشنود می شویم؛ اما در مقام تسلیم، ما را خواسته ای نیست جز خواسته قدرت مطلق، نه موافقتی داریم و نه مخالفتی.

12- انسان در همین حیات زمینی، درحال زیستن در سه جهان است؛ نام ببرید؟

1- جهان خاکی         2- جهان خواب          3- جهان ذهنی

13- کدام گزینه صحیح و کدام غلط است؟

الف) عقل از پوست و گوشت نیست و فنا ناپذیر است. ...ص.......
ب) عقل آغاز و پایان مشخصی دارد. .......غ..........
ج) عقل کل مانند خورشید به تمامی هستی و نیستی می تابد. ......ص...........
د) عقل با مرگ از بین می رود. .......غ.........
ه) نفس فر ایزدی دارد. ........غ...........
ی) روح با اراده عقل راهبری می شود. .........ص....... 

14- اجرای کلیه فرامین فرمانروای بزرگ (عقل) ما را به چه مسیری هدایت می کند؟

به راه مستقیم و رسیدن به هدف والای انسانی یا صلح و آرامش و یاجایگاه تعیین شده هدایت میکند.

15- "شو شود" یعنی چه؟   

 یعنی هرچه فرمان بدهیم اجرا شود.

16- آخرین مرحله تکامل نفس در کدام مرحله قرار دارد؟
الف) اماره □                      ب) مطمئنه ●                 ج) لوامه  □                         د) هیچکدام □

17- خودداری یعنی چه؟ با ذکر یک مثال؟

یعنی نتیجه یا خوبی و بدی کاری را نمیدانیم، نمیدانیم انجام آن کار به نفع ماست و یا به ضرر ما، ارزش است یا ضدارزش. مثلاً رفتن به مکانی که نمیدانیم آنجا مصرف میکنند یا خیر. مثلاً لیوان آبی که نمیدانی داخل آن سم است یا خیر. مثلاً جایی که مواد مصرف میکنند و تو نتیجه رفتن به آنجا را نمیدانی

19- کسانی که در نفس اماره قرار دارند، بر چه مبنایی کارهایشان را انجام می دهند؟
الف) احساس □       ب) منافع شخصی □         ج) خارج از حیطه عقل و منطق □              د) همه موارد ●

20- نتیجه وادی چهارم را بنویسید؟

مسئولیت حیات خود را میپذیریم و سعی و کوشش لازم را برای رسیدن به اهداف خود به انجام برسانیم و مطمئن هستیم که خداوند ما را یاری و هدایت خواهد نمود.

21- شناختن ضدارزش ها دو مرحله دارد؛ نام ببرید؟

نخست به درون خود برویم و تفکر نماییم که ارزش است یا ضدارزش
سپس بر اساس قوانین فرهنگی، مدنی و دینی جامعه خود حد و مرز آن را مشخص نماییم.

22- در جلسات آموزشی کنگره 60؛ آخرین نوشتاری که خوانده می شود چیست؟ نوشتار مصرف کننده کیست

23- رهجو بعد از چه مدت از شروع سفر خود می تواند لژیون خود را تغییر دهد و برای این کار به چه کسی باید مراجعه نماید؟

دوماه – مرزبان کشیک

24- معنویت باید سه ویژگی داشته باشد؛ نام ببرید؟ (سی دی معنویت)

1-دارای تئوری باشد. 2-اجرا شود. 3-نتیجه بدهد.

25- جاهای خالی را پر کنید. (سی دی معنویت)

الف) بزرگی انسان به داشتن ...........ثروت........ زیاد نیست.
ب) بزرگی انسان به داشتن .......اندیشه.......... ژرف و بزرگ است.
ج) همه ادیان، انسان را به .......صراط مستقیم....... هدایت می کنند.
د) برخی از افراد، دین را مقابل .....معنویت..... می دانند.

26- مواد غذایی که ما مصرف می کنیم شامل سه ضلع است. فقط نام ببرید؟ (سی دی غذای ما، دوای ما) 
آب(مایع)  -  اکسیژن (هوا)  -  جامدات (موادغذایی)

27- جاهای خالی را پر کنید. (سی دی غذای ما، دوای ما)

الف) صور پنهان در مورد انسان به قول معروف ...جهان اکبر..... است.
ب) مواد مصرفی ابتدا باید وزن شود؛ همه سفر اولی ها روی پروژه .......بکش و بکش........ هستند.
ج) میوه جات و سبزی جات دارای انواع .......ویتامین ها..........هستند.
د) داروهای روان گردان مانند جنس مغازه ها، از جسم .......پس گرفته...... نمی شود. 

28- برای پی بردن به چگونگی خلق جهان هستی، از چه الگویی می توانیم بهره ببریم؟ (سی دی خلق)

الف) تئوری های علمی □                 ب) درون □                    ج) حل معما □                   د) طبیعت ●

29- در سی دی خلق جهان درون شامل دو قسمت است؛ نام ببرید و مثال بزنید؟

1-جهان دروندر صور آشکار مثل خون، سلول               2-جهان درون در صور پنهان مثل عقل، حس

30- جمله زیر چه مفهومی دارد؟ (سی دی خلق)

" در گردش میان باغی که انتهایش را نمی یابیم، از همان ابتدایش که شروع نمودی به دقت از همه مزایای آن بهره مند شو "در مسیر زندگی که درحال حرکت هستی و آینده را نمی دانی؛ از تمامی مواهب و نعمت ها و امکانات، بهترین استفاده را ببر.


تایپ:مسافر سالار
عکاس:مسافر رضا
مرتبط با: گزارش تصویری مراسم ها، آزمون،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis pills شنبه 18 فروردین 1397 20:40

Kudos, Good information!
sialis cheap cialis buy generic cialis we recommend cheapest cialis dosagem ideal cialis tadalafil 5mg cialis preise schweiz estudios de cialis genricos buy online cialis 5mg cialis for sale
همسفر فهیمه د شنبه 7 بهمن 1396 22:56
با تشکر از زحمات کلیه افرادیکه در برگزاری آزمون جهت بالا بردن کیفیت آموزش در شعبه شیخ بهائی خدمت نموده اند
مسافر رحمت جمعه 6 بهمن 1396 22:46
خداقوت خدمتگزاران کنگره شیخ بهایی ،درادامه راه موفق وموئد باشید.نمایندگی نیک آباد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic