کارگاه آموزشی عمومی؛ پنج شنبه 95/10/23
جمعه 24 دی 1395 ساعت 17:15 | نویسنده این مطلب : مسافر مسعود | ( نظرات )

روز پنج‌شنبه 95/10/23 جلسه دوازدهم از دور یازدهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 شعبه شیخ بهایی اصفهان با نگهبانی مسافر علیرضا، استادی مسافر محمدفنایی و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه: "فرق عمل سالم وعمل به ظاهرنیک" و "جشن سومین سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا صادقی" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

عمل سالم به عملی گفته می شودکه در راستا و جهت آن امنیت خاطر و آرامش من انجام بشود و درنهایت ختم به خیر شود و در مورد عمل به ظاهرنیک می توانیم بگوییم ؛عکس عمل سالم است. در ابتدا آرامش من را به هم می زند و در انتها هم ختم به خیرنمی شود.


خلاصه سخنان استاد:

در ابتدا از خداوند سپاسگزارم که بار دیگر به من حقیر توفیق داد که در جمع شما عزیزان باشم. از کلیه دوستان که درجاهای مختلف در کنگره؛ خدمت می‌کنند و این بستر امن را برای ما فراهم می‌کنند تا در جهت حداقل یک‌ذره بتوانیم آگاهی خود را بالابرده و از یک زندگی خوبی برخوردار باشیم. همه این رفت‌وآمدها، آموزش‌ها و... همه به این دلیل است که ما حداقل از یک زندگی نسبتاً راحت‌تری برخوردار باشیم.

طبق روال گذشته ما امروز 2 دستور جلسه داریم که ابتدا دستور جلسه اول؛ فرق عمل سالم و عمل به‌ظاهر نیک است و بعد هم دستور جلسه دوم که جشن سومین سالروز رهایی آقای علیرضا صادقی که بعد از دستور جلسه اول به آن خواهیم پرداخت.

تعاریف زیادی در مورد این دستور جلسه در کنگره شده است که عمل سالم به عملی گفته می‌شود که در راستا و جهت آن امنیت خاطر و آرامش من انجام بشود و درنهایت ختم به خیر شود و در مورد عمل به‌ظاهر نیک می‌توانیم بگوییم عکس عمل سالم است. در ابتدا آرامش من را به هم می‌زند و در انتها هم ختم به خیر نمی‌شود. ممکن است در ابتدا خوشایند به نظر برسد ولی در انتها ختم به خیر نخواهد شد و به‌نوعی شر می‌شود، درصورتی‌که عمل سالم ممکن است در ابتدایش خوشایند نباشد.

اگرقراراست من عمل سالم انجام بدهم به این دلیل است که این عمل دروجود خودش تعالی دارد وچیزی که تعالی دارددرحقیقت

 بایدسلوک انجام بدهیم تابه تعالی برسیم وکلیه ی اعمالی که سالم هستند؛آبشخورعقل می باشند.یعنی شماعمل سالمی

 رانمی توانیدپیداکنیدکه سرچشمه ومنشاء آن عقل نباشد.پس نتیجه می گیریم که سلوک چون عقلی وماورایی است ؛وقتی به جلو

 می رویم یک پرده به کنارمی رودوجهانی دیگربرای ما گشوده می شود.چه جهانی برای ماگشوده می شود؟؟؟جهانهای متعالی

جهانهای متعالی چه جهانهایی هستند؟؟؟جهانهایی که مارایک گام به جلو ودرنهایت به کمال  می رسانندومی بینید کسانی که

 اعمال سالم انجام می دهند؛ازیک معادله عقلانی برخوردارهستندونتایج آن رامی توانیم استباط کنیم.

برای قوی کردن حس ؛مایک راه بیشتروجودنداردوآن هم انجام عمل سالم است وکسانی که دارای حس سالم هستند؛دقیقا جهانی

 دیگربرای آنها گشوده می شودوفردآرام آرام ؛مسائل راتجزیه وتحلیل خواهدکرد واشتباهاتش ؛به مراتب کمترازیک فردعادی است.این

 یک نگاه به عمل سالم است.  

ازطرفی انسان؛قابلیت دارد؛یعنی همه ی موجودات ؛ائم ازحیوانات؛نباتات؛جامدات و...دارای قابلیت هستند.اما وجه تمایزهمه ی

 موجودات با انسان درااین است که همه ی موجودات؛آنچه راکه برایشان قابلیت تعریف شده؛تمامیت آن فابلیت رابدون کم وکاستی به

 فعلیت درمی آوردند.اما وقتی به انسان می رسیم همه ی قابلیتش رابه فعلیت درنمی آورد.اندک آدمهایی هستندکه

 بتوانندقابلیتشان را به فعلیت تبدیل کنند.چه انسانهایی هستندکه این کارراانجام می دهند؟؟؟ صرفا آدمهایی که عمل سالم انجام

 می دهند.فردی که عمل سالم انجام می دهدبه قابلیتهای زیادی دست پیداخواهدکرد.وقتی که درمان می شویم؛قابلیتهایمان هم به

 مراتب بالا خواهدرفت.قبلا ترس ووحشت داشیم ولی به درمان که رسیدیم؛شجاع شدیم و....ان شالله باتوجه به آموزشهای کنگره

 بتوانیم گام به گام باعمل سالم جلوبرویم.قطعاهرکسی باعمل سالم پیش برود اززندگی بهتری هم برخوردارخواهدگردیدوقابلیتهای که

 درون مانهاده شده رابه فعلیت درآوریم.

واما دستورجلسه دوم ؛سومین سالروزرهایی آقای علیرضا صادقی رابه خودش ودرراس به آقای مهندس وخانواده ی محترمشان تبریک می گویم وامیدوارم که این رهایی  وآزادی ازدام اعتیادسالهای سال مستدام باشد.علی عزیزهم مصرف کننده موادمخدرسنتی

 بودووقتی واردکنگره شد؛حدودا2سالی بودکه قطع مصرف کرده بودوازطریق دوستی واردکنگره شد.بعداز2الی3جلسه ای به من مراجعه

 کردندوخیلی جالب بودبه آن پاکی که داشتند خیلی مسربودومی خواست درپاکی خودش باقی بماند.ولی درجواب به ایشان گفتم

 که اگرحالت خوب بودکه اینجانبودی واگرقطع موادیاروشهای دیگردرست ومنطقی بودماهم این کاررامی کردیم وبیکارنبودیم که

 بخواهیم11ماه دریک پروسه درمان قراربگیریم.خیلی ازماها این روشها راتجربه کردیم وچه بلاهایی که به سرمان نیامدوچه دوستهایی

 راکه ازدست دادیم.باتوجه به این موضوع؛باصحبت هایی که شدعلی عزیزهم پذیرفت وتسلیم کنگره شدوسفرخیلی خوبی

 داشت.مصرف موادیاهمان دارو راکه آغازکرد؛حالش دگرگون شدوحالش روبه بهبودی رفت ومشکلات وعوارض پنهانی که درکنگره ازآن

 صحبت می کنیم بااستفاده ازمواد؛این عوارض هم به کناررفت مثل بی خوابی؛بی حوصلگی؛ناامیدی؛افسردگی وخودکشی ودرنهایت

 به درمان رسید.بازهم سومین سالروزرهایی آقاعلیرضارابه ایشان تبریک می گویم وبهترینها رابرایش آرزومی کنم.

پس از سخنان استاد، مشارکت مسافران و هم‌سفران و قرائت آوای کنگره 60 سومین سالروز رهایی مسافرعلیرضاصادقی را با شور فراوان جشن گرفتیم.


اعلام سفرمسافرعلیرضا

سلام دوستان علیرضاهستم یک مسافر-آنتی ایکس مصرفی:تریاک وشیره-مدت تخریب:10سال -مدت سفراول:11ماه و20روز-نام

 راهنما:آقای محمدفنایی-ورزش:والیبال-مدت رهایی:3سال3ماه و13روز

آرزوی مسافر علیرضا : الهی هرکسی با هر امیدی به کنگره وارد میشود ناامید برنگردد.

خلاصه سخنان مسافر علیرضا : 

من با یک باور خیلی سخت وغلطی وارد کنگره شدم و تخریب درونی و صور پنهانی شدیدی داشتم.

من به گذشته نمی روم ولی سعی میکنم به یاد داشته باشم اما در خودم نگه ندارم.

واقعا تشکر میکنم از آقای مهندس که راهگشای من بودند

من در خانواده ای بودم که پدرم دارای تعصبات بسیار بالایی بود وبا دود و مشروب و سیگار منافات بسیار داشتند و قلبا ناراحت

 میشدند حتی وقتی میدیدند که کسی سیگار میکشد ، در این شرایط منه علی اسیر این کار شده بودم وراههای زیادی را هم رفته

 بودم ، چون واقعا نمیخواستم در این دام باشم با وجود اینکه بارها گفتم ، نه مشکل مالی داشتم ، نه مشکل مکان داشتم و نه به

 کارتن خوابی و ته خط رسیده بودم .

آخرین روزهایی که مصرف میکردم هم مواد ، هم پول و هم مکان داشتم ولی ماه ها بود که وقتی مصرف میکردم گریه میکردم و از

 خداوند یا مرگ یا رهایی از اعتیاد را میخواستم .

من با سقوط آزاد وارد کنگره شدم و وارد لژیون آقای فنایی شدم و ایشان را بسیار اذیت میکردم و حتی به کار ایشان خرده میگرفتم و

 ایشان در جلسه چهارم  به من گفتند که شما چیزی بلدی ؟ گفتم بله ، گفتند اگر بلد بودی الان اینجا نیودی ، اگر هم فکر میکنی

 چیزی بلدی برو بگذار پشت در کنگره و بعد بیا اینجا بشین من به خاطر منیت و غزور زیادم ناراحت شدم . که دلیلش تعصبات

 کورکورانه و چسبیدن به باورهای غلط و دریک کلام در حوضه افکار و ذهنیت شخصی قرار گرفتن بود . در دنیایی از جهل و تاریکی بودم

 و در لایه های زیرین این جهل و تاریکی فقط داشتم دست و پا میزدم .

من از استادم خیلی سوال میپرسیدم و در مورد فرق عمل سالم و به ظاهر نیک ایشان میفرمودندکه شما زمانی میتوانی این

 تشخیص را بدهی که یک راهی را بروی و یک گره ای را باز کنی و بعد میتوانی بفهمی که چه کارهای تو سالم و چه کارهایی به

 ظاهر سالم بوده اند مثل کسی که وقتی به درمان میرسد تازه میفهمد که چه کارهایی که در گذشته کرده و چه بلاهایی که به

 سرخودش آورده است .

من دو سال وهشت ماه پاکی داشتم در یک NGO دیگر ، بعد راهنمایم آقای فنایی به من گفتند که شما برو مصرف کن و وقتی که

 شروع به مصرف دارو کردم فهمیدم که دراین مدت چقدر درد کشیده ام ، چقدر بی حوصلگی ها ، محکوم کردن دیگران ، وغیره ، تازه

 فهمیدم که من خودم نبوده ام .خدارا شکر که در این مسیر قرار گرفتم و دارم آموزش میبینم در کنار شما عزیزان خصوصا بچه های

 لژیون خودم چه اون کسی که خوب سفر میکند و چه اون کسی که درست سفر نمیکند ولی واقعا ازهمه دارم می آموزم .

آموزش دیدن یک طرف داستان است و عملی کردن آن بعد مهمتر داستان است وبه مراتب خیلی هم سخت است .

من تفعلی به قران زدم که سوره اعراف جمله زیباییست که خداوند به رسولش میگوید : آنانی که به تو سنگ و خاکستر میزدند ، این

 از جانب ما بود از برای امتحان و آزمایش تو .

واقعا لحظه به لحظه ما انسانها آزمایش است وخوشا به سعادت کسایی که در راه معرفت قرار میگیرند و خوشابه سعادت تمام بچه

 های کنگره .

در این چهار پنج سالی که در کنگره بوده ام هر کجا دلم شکست یا در بدترین مسائل و مشکلات که به نظر من دردی و مشکلی بدتر

 از اسیر بودن نیست ، اسیری هوای نفس اماره ، همیشه از خداوند خواستم که عبد باشم.

عبد بودن با بنده بودن فرق میکند ، عبد بودن میشود بنده خداوند بودن ولی بنده بودن میشود برده نفس اماره بودن .

جمله پایانی اینکه تا مادامی که اشخاص و افراد در این راه ودر این مسیر کنگره با توجه به حرمت ها و قوانین کنگره 60 در حرکت

 باشند شک نکید که روز به روز به ساحل امن و امنیت و آرامش میرسیم .

انشاءالله تمامی کسانی که در سفر اول هستند برسند به جایگاه رهایی .وکسانی که در سفر دوم هستند بتوانند به هم نوعان

 خودشان خدمت کنند که این لیاقتی است که نصیب هر کسی نمیشود.

همچنین تعدادی  از مسافرانی که چهارشنبه گذشته گل رهایی از دستان پرمهر و عطوفت آقای مهندس دژاکام دریافت کرده بودند ورودشان را به سفر دوم اعلام نمودند:

نام مسافر: محمد _نام راهنما: آقای علی کاظمی _ نام راهنما همسفر:خانم نسیم _ مدت سفر: 10 ماه   آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _داروی درمان   اوتی

نام مسافر: سعید _نام راهنما:آقای مهدی صدیقی _ نام راهنما همسفر:خانم نسیم _ مدت سفر: 11ماه _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _داروی درمان: اوتی


نام مسافر: محسن _نام راهنما:آقای  بهزاد زادافشار  _آنتی ایکس مصرفی: تریاک_مدت سفر:11ماه _داروی درمان اوتی


نام مسافر:مهدی  _نام راهنما: آقای بهزاد زادافشار _آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _مدت سفر: 15ماه_داروی درمان اوتی

نام مسافر: عباس _نام راهنما:آقای امید معتمدی _آنتی ایکس مصرفی: شیره _مدت سفر: 16_داروی درمان  اوتی


تا باد چنین بادا.......


تهیه گزارش:مسافرمسعود ومسافرمیثم

عکاس:مسافرمجتبی


 

مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی و جشن تولد، گزارش تصویری مراسم ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: