گزارش لژیون (شماره 4) کمک راهنما آقای علی جمالی
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 08:16 | نویسنده این مطلب : مسافر مجتبی | ( نظرات )
به نام خالق زیبایی

گزارش لژیون (شماره 4) کمک راهنما آقای علی جمالی روزسه شنبه مورخه 95/08/18
با دستور جلسه : حقه های نفس


اجرام در هستی به هم نیرو وارد می کنند و هر چه جرم جسمی بزرگتر باشد نیروی بیشتری وارد می کند . قانون اینرسی می گوید هر جرمی برای تغییر در حرکت مقاومت می کند که این مقاومت بستگی به جرم دارد .در انسان هم به همین صورت است .زمانی که انسان به سمت ارزشها حرکت می کند نیرویی در برابر این حرکت مقاومت می کند که ناشی از جهالت است و برعکس مقاومت انسان در برابر انجام ضد ارزشها ناشی از دانایی است .

درابتدا استاد فرمودند:هرچیزی درهستی بهایی دارد؛ ورایگان چیزی به کسی نخواهند داد.حتی درمسائل معنوی(خداوند بهشت را به بهاء میدهد؛ نه به بهانه) پس ما باید برای هرچیزی تلاش کنیم تا آنرا به دست آوریم.درکنگره هم؛ما باید به اصول؛قوانین وکارهایی که راهنما به ما می گوید عمل کرده تا آن چیزی که می خواهیم (درمان وتعادل واقعی)رابه دست آوریم.

درابتدای سی دی درمورد انتقال صفات صحبت شده است ومطلبی که هست ؛

انتقال صفات تابع فعل است نه فاعل.

دروادی10هم درمورد آن صحبت کردیم؛که صفات قابل تغییرمی باشند.(صفت گذشته درانسان صادق نیست؛چون جاری است) یعنی اگرمن صفتی به نام اعتیاد دارم ؛می توانم آن را عوض کنم ودرمان شوم.یکی ازمواردی که درانتقال صفات نقش بسیارمهمی دارد؛این است که دردرون من چه می گذرد. خیلی وقتها انسان خواسته هایی دردرونش دارد؛ولی خودش متوجه نیست.مثلا ازموفقیت دیگران ناراحت می شود.مثل این که دوستمان دردانشگاه قبول شده؛ یا اینکه دوستم درکنگره رها می شود ومن ازآن ناراحت می شوم.ما دراین مواقع نقاب زده ودردرون ناراحت و درظاهرخوشحالی می کنیم ودرادامه به مشکل برخورد می کنیم وبه خواسته هایمان نمی رسیم ؛مثلا رها نمی شویم و......ما وقتی ازموفقیت دیگران ناراحت می شویم ؛سیستم هستی به شخص کاری ندارد وتابع فعل است (موفقیت یا شکست) ومی گوید تو رها شدن را دوست نداری ؛پس رها هم نخواهی شد.

خیلی وقتها اتفاقات بدی برایمان می افتد وفکرمی کنیم خواسته ی ما نبوده است؛ درجایی که اشتباه فکرمی کنیم. ما باید به درون خود مراجعه کنیم واگرهم به دنبال آن خواسته نیستیم؛حداقل آن شادی ونشاط به ما برمی گردد.

 قانون چشمه: این قانون در فیزیک است و می گوید اگر یک ذره یا یک نقطه بخواهد نور داشته باشد  تابع بار خودش است نه تابع بار محیط . در واقع چگالی بار آن ذره تعیین می کند که بعنوان یک نقطه نورانی عمل کند یا مانند تاریکی و سیاه چاله. در انسان هم همینطور است اگر انسان صفتی را چه خوب و چه بد داشته باشد یا بخواهد داشته باشد بار آن باید در وجود انسان باشد چون بار محیط یا در آن تاثیری ندارد یا در درجه دوم اهمیت قرار دارد .

حال بستربیرونی یا جامعه چه تاثیری برشخص دارد؟؟؟ما تا امروزعلت اعتیادمان را جامعه؛خانواده؛خداوند و....می دانستیم واین قانون به ما می گوید که علت اعتیادمان خودمان هستیم وکاری به کسی یا جایی ندارد.

انسان هم یک نقطه وذره درهستی است واگربخواهد بدرخشد تابع باردرون خودش است واگرهم بخواهد مثل سیاهچاله عمل کند بازهم تابع باردرون خودش می باشد.حال جامعه وبستر بیرونی چه نقشی دارد؟؟؟آیا بی تاثیراست؟؟؟ محیط وبستربیرونی هم می تواند کار را برای من سخت وهم می تواند کار را برایمان آسان کند ودردرجه ی دوم اهمیت قراردارد. مثال بچه ای که دریک خانواده ی ازهم گسسته به دنیا آمده و استعدادهای زیادی دردرون او نهفته است .مثلا می خواهد یک ورزشکارحرفه ای شود.آیا با اینطور خانواده ای امکان دارد یا خیر؟؟؟این قانون به ما می گوید که امکان دارد و بستربیرونی فقط کار را سخت کرده است .

ما باید خودمان راعوض کنیم ومیزان بارمثبتمان رابالا ببریم؛نه اینکه زمین بازی ؛توپ بازی و یار بازیمان را عوض کنیم .هرچقدربارمثبتمان بالا باشد؛ بستر بیرونی بر روی ما تاثیری نخواهد داشت.مثلا ما می خواهیم اعتیادمان را درمان کنیم ودرخانواده ای هستیم که همه مصرف کننده می باشند ما که نمی توانیم  خانواده ی خود راعوض یا ترک کنیم.باید بارمثبت خود را بالا برده تا تاثیری برروی ما نداشته باشند وهمه ی اینها بستگی به تلاش خودمان دارد.

درادامه استاد درمورد قانون اینرسی صحبت کردند:

قانون اینرسی:اجرام در هستی به هم نیرو وارد می کنند و هر چه جرم جسمی بزرگتر باشد نیروی بیشتری وارد می کند . قانون اینرسی می گوید هر جرمی برای تغییر در حرکت مقاومت می کند که این مقاومت بستگی به جرم دارد .در انسان هم به همین صورت است .زمانی که انسان به سمت ارزشها حرکت می کند نیرویی در برابر این حرکت مقاومت می کند که ناشی از جهالت است و برعکس مقاومت انسان در برابر انجام ضد ارزشها ناشی از دانایی است . این نیروها می توانند نقش مکمل را داشته باشند مثل زمانی که انسان با دانایی تمام در مسیر ارزشها حرکت می کند و بر جهالت ها غلبه می کند.

در اینجاست که نفس با حقه زدن خواسته های نا معقول خود را با لباس تقوا وعمل سالم به  عقل می رساند و اگر دانایی کامل نباشد فرمان این عمل صادر می شود و نفس به خواسته های نامعقولش می رسد. عقل فرمانده ی وجودی انسان است و باید فرمان بدهد که یک کاری انجام بشود یا نشود.عقل چون فرایزدی دارد و سیم آن به عقل کل که خداوند است وصل است ؛هیچ موقع اشتباه نمی کند وحکم درست صادر می کند.حال چه موقع اشتباه می کند؟؟؟زمانی که اطلاعات غلط به آن بدهیم ونفس اماره به خوبی می داند که عقل چگونه حکم اشتباه صادرخواهد کرد؛به همین دلیل ازحقه استفاده می کند.

 

بعضی از این حقه ها عبارتند از:

 

1-حقه یک ذره:این حقه زمانی سراغ انسان می آید که انسان یک عمل معقولی را بخواهد انجام دهد ولی نفس بصورت ذره ذره خواسته نامعقولش را به انسان القاء می کند و چون انسان آن خواسته را کوچک و ناچیز می بیند و احساس می کند ضرری به هدف او نمی زند انجام می دهد ویواش یواش از هدف خود منحرف می شود.مثلا صبح زود می خواهیم از خواب بیدار شویم ونفس القاء می کند که 5دقیقه دیگر بخواب اگر قبول کنیم و بخوابیم دوباره القاء10دقیقه را می کند و دوباره و دوباره این کار را ادامه می دهد تا کاملا از هدف خود منحرف شویم.

 

2-حقه همین یکبار:زمانی است که انسان می گوید همین یک بار این ضد ارزش را انجام می دهم و دیگر انجام نمی دهم و انسان با انجام یکبار ضد ارزش کاملا در مسیر ضد ارزش قرار می گیرد.مثل حماقت در سفر

 

3-حقه آب که از سر گذشت:این حقه در ادامه حقه همین یکبار زده می شود یعنی انسان یکبار یک ضد ارزش را انجام می دهد و نفس القاء می کند آب که از سر گذشت پس باز هم انجام بده.

 

4-حقه بد وبدتر:گاهی نیروی منفی انسان را بر سر دو راهی ضد ارزش قرار می دهد وانسان باید بین دو عمل ضد ارزش یکی را انتخاب کند و نفس القاء می کند که بین بد و بدتر ،بد را انتخاب کن ولی انسان اگر دانایی داشته باشد هردوعمل را مردود می کند و اصلا عمل ضد ارزش انجام نمی دهد.در واقع راه سوم را انتخاب می کند.

مابرای اینکه با این حقه ها مقابله کنیم باید از بدل آن استفاده کنیم مثل ورزش کشتی که حریف برای هرفنی ازبدل آن استفاده می کند تا حریف مقابل خود را ضربه فنی کند.


منبع :وب لژیون مسافر علی جمالی


مرتبط با: گزارش لژیون های آموزشی،


لینک های مرتبط: کنگره 60،

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
مسافر محمود یکشنبه 23 آبان 1395 11:46
سلام خیلی عالی و کاربردی بود.شاد و سربلند باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic